BOGDANOWICZ ROBERT


Robert Bogdanowicz

Radni Rady Miasta Gdańska 1998-2002


 

Robert Bogdanowicz urodził się 13 marca 1963 r. w Sierpcu. Zmarł 29 kwietnia 2011 r. Spoczywa na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

W roku 1986 ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego, zdobywając tytuł magistra geografii w zakresie hydrologii. W latach 1990–1997 uczestniczył w siedmiu stażach zagranicznych: na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen, w Holandii (1990); na Uniwersytecie w Manchesterze (1991–1992), gdzie zdobył w 1993 r. tytuł magistra nauk o Ziemi; w Instytucie Badań nad Wodą w Bari, we Włoszech (1993); na Uniwersytecie Środkowej Europy w Budapeszcie (1994); w Szwedzkim Związku Gmin (1996); w Akademii Europejskiej w Berlinie (1997). W 1991 r. uzyskał stypendium Fundacji Batorego, a w 1992 r. Ministerstwa Spraw Zagranicznych Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W 1993 r. otrzymał Nagrodę Gdańskiego Towarzystwa Naukowego za wybitne osiągnięcia naukowe przeznaczoną dla młodych pracowników. Na podstawie rozprawy doktorskiej „Struktura hydrograficzna decentrycznego systemu odwadniania Wzniesienia Elbląskiego” w 1992 r. na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UG nadano mu stopień doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia. W 2005 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Hydrologiczne uwarunkowania transportu wybranych związków azotu i fosforu Odrą i Wisłą oraz rzekami Przymorza do Bałtyku” otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2006 r. został profesorem nadzwyczajnym UG.

Całe życie zawodowe związał z Uniwersytetem Gdańskim. Pracę rozpoczął tu w 1985 r. jako asystent-stażysta. Od 1988 r. pełnił funkcję asystenta w Katedrze Hydrologii i Klimatologii. Od 1993 r. sprawował tam obowiązki adiunkta. W latach 1994–1998 pracował jako doradca prezydenta miasta Gdańska ds. ochrony środowiska.

Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Od 1993 r. był aktywnym członkiem Zespołu Problemowego Polskiej Akademii Nauk ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Żuław i Delty Wisły. Należał do Rady ds. Realizacji Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód przy prezydencie miasta Gdańska (1995–1998). Od 1995 do 2000 r. uczestniczył w pracach Rady Nadzorczej Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej, której od 1997 r. przewodniczył. Od 1997 do 1998 r. był członkiem Zarządu Coalition Clean Baltic, a od 2002 do 2003 r. Rady Programowej ds. Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego oraz Rady Programowej ds. Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego. W latach 2003–2004 był członkiem Zespołu Roboczego ds. Wojewódzkiego Programu Rolnośrodowiskowego Województwa Pomorskiego, a w 2000–2004 sprawował obowiązki przewodniczącego Rady Naukowo-Społecznej przy Dyrektorze Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Od 2008 r. był aktywnym członkiem Zespołu Ekspertów Zewnętrznych w Narodowym Programie Foresight – Polska 2020.

Należał do wielu organizacji: Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 1986), International Water Association (od 1993), Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (od 1993), Polskiego Klubu Ekologicznego, Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 2008), Krajowej Rady Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody.

Był autorem i współautorem blisko 100 publikacji naukowych i opracowań nieopublikowanych, a także 11 komentarzy do map hydrograficznych Polski wykonanych w skali 1:50 000. W latach 1992–1996 sprawował obowiązki redaktora naczelnego „Gdańskiego Biuletynu Proekologicznego” oraz był członkiem jego Rady Programowej. Uczestniczył w prawie 30 konferencjach naukowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Był organizatorem oraz współorganizatorem 11 seminariów i konferencji. Kierował przeszło 12 projektami badawczymi UG. Od 2008 do 2011 r. brał udział w projekcie „Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych” dotowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowania.

W 1991 r. przystąpił do Unii Demokratycznej. W latach 1991–1994 należał do Rady Regionalnej oraz Prezydium UD w Gdańsku. Od 1994 r. był członkiem Unii Wolności; tworzył m.in. Radę Regionalną UW w Gdańsku.

W 1998 r. kandydował do Rady Miasta Gdańska z listy UW w okręgu wyborczym nr 3 – Orunia, Św. Wojciech – Lipce, Chełm (z dzielnicą Gdańsk-Południe). Wybrany został na radnego trzeciej kadencji. W jej czasie należał do dwóch stałych komisji Rady – był członkiem Komisji Edukacji oraz przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Dzięki jego staraniom powstał zespół krajobrazowo-przyrodniczy Dolina Potoku Oruńskiego.

Odznaczony został pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotą Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska”.


→ Powrót do litery B.