POCZET RADNYCH

Z okazji jubileuszu 25-lecia samorządności w Polsce Stowarzyszenie Rajcy Gdańscy podjęło w 2015 roku inicjatywę opracowania dzieła „Poczet radnych Miasta Gdańska w latach 1990-2018”. Kontynuując w pewnej mierze dzieło „Poczet sołtysów, burmistrzów, nadburmistrzów, przewodniczących Miejskiej Rady Narodowej i prezydentów Gdańska od XIII do XXI wieku” pod redakcją prof. Beaty Możejko (Wyd. Fundacja Gdańska, Gdańsk 2015), pragniemy przybliżyć sylwetki gdańskich radnych, a w szczególności ich działalność społeczno-polityczną.

Prezentowany materiał stanowi plon prac zespołu redakcyjnego, w skład którego wchodzą: dr Sylwia Bykowska, Grzegorz Jedlicki, Katarzyna Kurkowska i dr Piotr Paluchowski. Mamy nadzieję, iż planowana na połowę 2018 roku pełna wersja publikacji w formie drukowanej wzbudzi duże zainteresowanie w środowisku gdańskich (i nie tylko) historyków, jak również znajdzie szeroki oddźwięk wśród Czytelników zainteresowanych rozwojem samorządności w Gdańsku oraz najnowszą historią Polski.

Projekt nie powstałby bez udziału w naszych pracach samych zainteresowanych. Bez ich pomocy, w większości przypadków, autorzy nie pozyskaliby potrzebych danych do powstania dzieła. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim radnym Gdańska, którzy pełnili i pełnią tę funkcję w latach 1990-2018, jak również ich rodzinom za okazaną życzliwość. Jednocześnie mamy szczerą nadzieję na dalszą współpracę w pozyskiwaniu niezbędnych materiałów z osobami, z którymi nie udało nam się dotąd nawiązać kontaktu.

Mamy świadomość niedoskonałości dzieła, którego przedmiot stanowi aktywność radnych ostatnich dekad, lat, a nawet miesięczy i dni. Barierą nie do pokonania jest w tym wypadku brak dystansu pozwalającego spojrzeć na niedawną lub wręcz dziejącą się na naszych oczach historię. Mimo to podjęliśmy trud opracowania biogramów radnych Gdańska, uważamy bowiem, że rzeczą bardzo istotną jest utrwalenie dla potomnych postaci znanych z politycznej aktywności nie tylko na forum ogólnopolskim. Lecz równie ważna i interesująca jest polityka lokalna oraz jej twórcy, pozostający w znacznie bliższej relacji z odbiorcami swoich politycznych decyzji. Naszym celem jest, aby praca nieniejsza w obecnej formie mogła posłużyć przyszłym pokoleniom badaczy jako materiał źródłowy i inspiracja do dalszych dociekań badawczych.

Na końcu chcielibyśmy osoby zainteresowane, przede wszystkim radnych ubiegłych kadencji, do których nie udało nam się dotrzeć, prosić o kontakt mailowy na adres: rajcygdanscy@gmail.com


A B C D F  G  H  J
K L  Ł M  N O P R
 S Ś T W Z Ż    

I KADENCJA 1990 – 1994 II KADENCJA 1994 – 1998
III KADENCJA 1998 – 2002 IV KADENCJA 2002 – 2006
V KADENCJA 2006 – 2010 VI KADENCJA 2010 – 2014
VII KADENCJA 2014 – 2018