STATUT

STATUT STOWARZYSZENIA RAJCY GDAŃSCY

Reforma samorządowa dała możliwość rozwoju lokalnego. Od 1990 roku, w wolnych wyborach, mieszkańcy Gdańska wybierają swoich przedstawicieli do Rady Miasta Gdańska.
Reprezentujący różne środowiska ludzie zdobyli, poprzez działalność w samorządzie miejskim, doświadczenie i wiedzę, którą pragną w dalszym ciągu wykorzystywać dl
a dobra naszego miasta.
Stojący przed szansą, niespotykaną w historii rozwoju, Gdańsk wymaga wzmożonego wysiłku wielu środowisk. My, ludzie związani z Radą Miasta Gdańska, tworzymy Stowarzyszenie mające na celu wspomaganie procesów budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz chęcią działania na rzecz dalszego rozwoju Gdańska.
Przynależność do Stowarzyszenia Rajcy Gdańska nie jest uwarunkowana poglądami politycznymi ani światopoglądowymi.
Członkami Stowarzyszenie nie mogą być radni aktualnych kadencji, co pozwala Stowarzyszeniu uniknąć angażowania się w bieżące spory polityczne.

Statut Stowarzyszenia Rajcy Gdańscy składa się z sześciu rozdziałów:

Rozdział 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział 2 – CELE STOWARZYSZENIE I SPOSOBY DZIAŁANIA
Rozdział 3 – CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
Rozdział 4 – ORGANY STOWARZYSZENIA
Rozdział 5 – MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
Rozdział 6 – PRZEPISY KOŃCOWE.

Na niniejszej stronie prezentujemy aktualny statut Stowarzyszenia, przyjęty przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

POBIERZ STATUT STOWARZYSZENIA